Thông báo số 861/TB-PSTW ngày 08/05/2024

Thông báo: Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi thiết kế biểu tượng (logo) và sáng tác khẩu hiệu (slogan)